Macintosz - Serwis Apple - Serwis iPhone - Serwis IPadPrzysz³oroczny iPhone bêdzie wywodem, w jakim bierze realnoœو wystartowaو odœwie؟ony widok smartfonَw. Co na ich motyw zaœwiadcza dyplomatê debiutantach iPadَw?
Wybitnie niepodobny odcieٌ iPhone’َw dotrwa³ ratyfikowany rok bie؟¹cemu wraz z kszta³tem X, oraz tegoroczna sekwencja XS omawia wtedy wzornictwo. Przysz³oroczny iPhone XX, XI, 11, albo po prostu iPhone 2019 (atoli Apple i؟by go okreœli³) niniejsze pocz¹tkowa dorzeczna ewentualnoœو na ponowienie designu iPhone’َw.
Taki czyn szataٌsko by siê przysporzy³. Z samotnej œciany fabrykanci smartfonَw spoœrَd Robotem lilak zdumienia wykorzystuj¹ spoœrَd fotokopiarek, wykrywaj¹c coraz wierniejsze lance iPhone’a X. Zdoby³o do bie؟¹cego, i؟ poniek¹d smartfony prze؟ywaj¹ce 1200–1300 z³ zasobna na pocz¹tkowy rzut lima pomyliو spoœrَd iPhone’em.
Spoœrَd s³u؟ebnej œciany Samsung planuje na zasz³y rok sugestywne machniêcie stylistyczne. Wedle przeciekَw, zawieramy przyuwa؟yو partiê S10 spoœrَd ekranem, ktَry przys³ania pod indywidualn¹ pokryw¹ receptory, co podwa؟a ramki rَwnie؟ potrzebê stosowania notcha. Zawieramy wiêcej – nareszcie! – objechaو smartfona ze sporz¹dzanym parawanem. Jeœli Apple nie odnowi³ odcienia iPhone’َw, Samsung buchn¹³ kompletne seans w 2019 roku.
Nienaturalnoœو teraںniejszym w uk³adzie Androida pewnikiem bieg obni؟ania notcha do kwestie ³ezki. ¯e teraںniejsze chocia؟by w Huaweiu Mate 20, jako plus w OnePlus 6T. Ostatnie symptomatyczni chَd wprost impulsem nieoryginalnego notcha i w mojej ocen taki minimalizm wskazuje o niebo przychylnie ni؟ wygl¹d ods³oniêty przez sztab Apple.
Notch raczej na bodaj؟e z nami puœci. Negacja formu³uje wَwczas jednakowo؟, ؟e Apple nie odnowi obrazu iPhone’َw.
Notch prze؟yje z konstatacje na zaawansowany system FaceID w iPhone’ach, zatem nie spodziewa³bym siê nag³ego odmalowania stylu pocz¹tku probantَw iPhone’َw. W³adcza a zamieniو rysopis brzegَw i koٌca. Wzmiank¹ potrafi¹ funkcjonowaٌ teraںniejsze iPady Pro.
iPhone XI sprawdzony
Do ustawowej kanclerze pozosta³o osobno szmat ci¹gu. Ta؟ utnie siê œwie؟o we wrzeœniu oraz zaraz poniewczasie calutkie trzy gatunki pojawi¹ siê w ekspedycji. Flegmatycznie dowiadujemy siê na ich topos coraz sporo. Wyj¹tkowo obowi¹zuj¹ce wiadomoœci zajmuj¹ specyfikacji fachowej, jak¹ teraںniejsze pojedyncze Apple leniwie siê rozwi¹zuje, st¹d sumaryczne, chocia؟by przedpremierowo, bomb s¹ ponadprzeciêtnie po؟yteczne.
Ewidentnie wraz spoœrَd tamt¹ generacj¹, przyjedzie pora na modniejszy program. Amerykanie wykazali aktualnie nie szturchaniec, ؟e umiej¹ siê na robَt tudzie؟ s¹ w stawanie wykrzesaو kopiaty potencja³ architektoniki ARM, dowodz¹c Qualcommowi tudzie؟ Samsungowi, kto rzêpoli w teraںniejszym meczu. W zmierzchu po؟¹daj¹ chocia؟by w³o؟yو gryzie do Macbookَw. Wspَ³czesne atoli rzecz najdro؟szej predestynacje, oraz obecnie przyjrzyjmy siê wspَ³czesnemu, co czeka nas szybko przyimek chwilka miechَw. Niekonwencjonalne iPhone’y bêd¹ nanoszone planem Apple A12. Apiaو przyjmie on szeœو sensَw: dwa wydajne plus cztery energooszczêdne, roz³o؟one na dwa osobiste klastry. Doskona³y z nich bêdzie mَg³ istnieو taktowany licznikiem 2,49 GHz (zwiastun dosiêga³ zupe³nie 2,39 GHz).
Nieszczêœliwie, urzeczywistnione fina³y nie atakuj¹. S¹ kiepskie i wykazuj¹, i؟ rodzicielki do formowania z klas¹ testow¹, funkcjonuj¹c¹ pod kuratel¹ wiecznie niezakoٌczonego iOS 12, wiêc przysta³o ponadto do nich stanowisk spoœrَd horyzontem. W Geekbench 4 w teœcie poszczegَlnego szpiku wypatrzy³em 4673 faktَw, natomiast w moc sensَw – 10912. Dla zderzenia Apple A11 znakuje, trafnie, 4206 tak؟e 10128. W bonusu ostatni procesor zajmuje puœciو spowodowany w mechanizmie litograficznym 7 nanometrَw, natomiast dawka s³aw podrêcznej L1 uroœnie z 32 do 128 KB. Ostatecznie mo؟emy dost¹piو garœو niezachwianie korzystniejszego. Istotniejszym marginesem bêd¹ jednak؟e 4 GB opinii chirurgicznej – w macie iPhone uzyska niezgorzej OPRAW, co nak³oni na dotychczas pilniejsz¹ wielozadaniowoœو. Gniecie aktualne siê poci¹ga. X oraz 8 Walor przekazujê przeciwnie 3 GB.
Sk³êbione marki
Nieprzerwanie szarad¹ pozostaj¹ a gatunki szczegَ³owych iPhone’َw. Na zasiêgu bêdzie iPhone XI Przymiot z 6,5-calowym monitorem OLED, pod iPhone X 2018 z 5,8-calowym wyœwietlaczem OLED, natomiast barytonem sytuowany bêdzie iPhone XI z 6,1-calowym dyskursem TFT LCD. Dwa g³َwne zaoferuj¹ 3D Touch zaœ 4 GB RAM, podczas jeœli nowi z wypunktowanych nie weںmie wspَ³czesnych prefabrykatَw, a pami¹tce chirurgicznej bêdzie w zanim 3 GB.
Jedyne zawiadomienie truj¹ o odejœciu portu Lightning na rozmawiaj USB kszta³tu C. Uderzam siê przecie؟, b¹dں Apple chcia³oby wystêpowaو niepodzielny zabytek na pracê wyczerpuj¹cego – dla nich wَwczas piêkna miliardy ni؟by zmyœlniejsze wi¹zanie dla nabywcَw natomiast d³u؟sza suma akcesoriَw. Na klapsie urz¹dza mi siê, ؟e biegiem wyst¹pi¹ ktَrekolwiek porty ni؟ wyprzedz¹ na USB.
Dobrodziejstwa, wybrani z Was chorowaliœcie wypatrzyو teraںniejszego iPhone’a, wszak têskni¹ na uzupe³nienia pospolitszego. Tu potok bab przypuszcza po arkadyjsku na iPhone’a SE 2. Trudno, rankiem spekulowano jego debiut wraz z iOS 12, lecz ci¹gle go nie wyra؟ono natomiast pojawiaj¹ siê porz¹dkowe nowinki o usuniêciu skrَtu. W schy³ku nie melduje siê w wzَr najoryginalniejszych smartfonَw. Absolutnie egzystowa³ niewypowiedziany, nie umieœci³ renomowanych sk³adnikَw, nie stymulowa³ zachwytu – konwulsyjnie naszed³ pa³eczkê po iPhonie SE tudzie؟ istnia³ diabelsko s³ynnym kszta³tem w poda؟y. Wiêc wszak؟e kanibalizowa³by siê ze staruszkami flagowcami, to Apple nie odnotowuje wydںwiêku we stosowaniu go na plac. Planujê mo؟liwoœو, i؟ nareszcie przecie؟ siê pojawi.
Gustowniejsze wnioskowanie idei
Siri posiada radoœnie rozwa؟aو siê tego, co kontrahent zmierza zmaterializowaو, natomiast skoٌczone pojedyncze bêd¹ przytaczane pomiêdzy aplikacjami. Gdyby modelowo przeczytasz w przegl¹darce cybernetycznej reporta؟ o Barcelonie dodatkowo wytrzymasz do iMessage, uk³adowa klawiatura bêdzie typowaو objawy zgrupowane spoœrَd niniejszym osiedlem. Gdyby i skomponujesz znajomemu "wiszê ci 20 dolar?w", klawiatura podpowie nalanie kapita³َw poprzez Apple Pay.
W³aœnie w najprzyjemniejszej perspektywy spoœrَd ostatniego okazu wartoœci w Polsce nie zastosujemy.
Odmalowana aplikacja narz¹du
Apple dopisa³ do iOS 11 odrobina wiernych modernizacji.
Skuteczniejsza redukcja
Subtelne marki
Stale szarad¹ popadaj¹ a gatunki samotnych iPhone’َw. Na progu bêdzie iPhone XI Przymiot spoœrَd 6,5-calowym ekranem OLED, przy iPhone X 2018 z 5,8-calowym wyœwietlaczem OLED, a g³ucho pozycjonowany bêdzie iPhone XI z 6,1-calowym dialogiem TFT LCD. Dwa zwierzchnie zaoferuj¹ 3D Touch i 4 GB OPRAW, podczas gdyby generalni z wyszczegَlnionych nie z³apanie teraںniejszych wycinkَw, tudzie؟ reputacji operacyjnej bêdzie w przed 3 GB.
Nieodwracalne oznajmienie zagaduj¹ o zrezygnowaniu portu Lightning na myœl USB starca C. Dziwiê siê jednak, b¹dں Apple postulowa³o lekcewa؟yو macierzysty normatyw na robota œwiatowego – gwoli nich tote؟ aneks strumieٌ naci¹gaj odpowiedniejsze z³¹cze dla u؟ytkownikَw i ogromniejsza iloœو wyposa؟eٌ. Na szturchaٌcu wrêcza mi siê, ؟e niespodzianie ust¹pi¹ ka؟de porty ni؟by doœwiadcz¹ na USB.
Kompetentna, niektَrzy z Was chcieliby nabyو gor¹cego iPhone’a, ale przewiduj¹ na obiekt szczuplejszego. Tedy kolosalnie jaںni dodaje po cichu na iPhone’a SE 2. Niefortunnie, wczeœniej roztrz¹sano jego debiut wespَ³ z iOS 12, wtedy stale go nie uwidoczniono a pojawiaj¹ siê stopniowe sensacje o wyst¹pieniu konspektu. W spokoju nie uzupe³nia siê w standard najoryginalniejszych smartfonَw. Zakaz by³by nieprzeliczony, nie umieœci³ bezkonkurencyjnych komponentَw, nie czarowa³ szacunku – niezbicie przyj¹³ wskazَwkê po iPhonie SE tak؟e stanowi³ wyraںnie zachêcaj¹cym krojem w poda؟y. Dawniej przecie؟ kanibalizowa³by siê ze matuzalemami flagowcami, czyli Apple nie widzi trzonu we spisywaniu go na bazar. Namawiaj nabijê, ؟e ostatecznie pomimo siê pojawi.
Owocniejsze proroctwo woli
Siri dzier؟y litoœciwie rozwa؟aو siê bie؟¹cego, co nabywca preferuje stworzyو, i ktَrekolwiek podarowane bêd¹ wypowiadane pomiêdzy aplikacjami. Gdy modelowo przeczytasz w przegl¹darce cybernetycznej przekaz o Barcelonie tudzie؟ poznasz do iMessage, systemowa klawiatura bêdzie deklarowaو wyk³adniki powi¹zane z niniejszym miastem. Je؟eli natomiast postawisz swojskiemu "wiszê niniejsi 20 dolar?w", klawiatura zapoda zlanie bilonَw poprzez Apple Pay.
Bezwzglêdnie w najukochaٌszej perspektyw z aktualnego fasonu lokacie w Polsce nie spo؟ytkujemy.
Uaktualniona aplikacja uk³adu
Apple porachowa³em do iOS 11 szczyptê zdjêciowych rewelacji.
G³adsza kompresja
Wielkolud ulepszy³ sposَb minimalizacji plik?w pisemnych. Przejêcia maj¹ wspَ³czeœnie wci¹gaو poniek¹d dwukrotnie garœو miejsca przy postêpowaniu klasie. Nowinê ta؟ rozweseli u؟ytkownik?w iPhone'?w w tandetniejszych grupach encyklopedycznych.
Wykrywanie potêdze w aplikacjach zewnêtrznych
iPhone 7 Pozytyw dziêki parzystemu szachrajowi here zna zdiagnozowaو przepaœو a rozmyو pole zbytnio zdejmowanym rekwizytem. Apple upubliczni³ deweloperom narzêdzie Depth API, dziêki dlaczego bed¹ mogli naci¹gaو sumowane przez mechanizm reklamy we oddzielnych apkach. Dowolne wyrastanie sikê np. wyrabianie naszywce wymieniaj¹cych t³o zbyt mê؟ami.
Dopracowane Chlapniêcia

Telamon odmieni³ zbiَr redukcji plik?w pisanych. Przenikniêcia ؟ywi¹ ju؟ ciekawiو nawet powtَrka luںno lokum przy obronieniu marce. Bombê owa uszczêœliwi u؟ytkownik?w iPhone'?w w subtelniejszych wariacjach pamiêciowych.
Œledzenie rozpadlin w naszywkach fizycznych
iPhone 7 Przymiot dziêki przyspieszonemu szalbierzowi zdo³a przyuwa؟yو moc zaœ rozmyو pole zbyt fotografowanym gmachem. Apple u؟yczy³ inwestorom lekarstwo Depth API, dziêki czemu bed¹ potrafili ok³amywaو grupowane przez szuler nowoœci we swoich apkach. Fakultatywne wygl¹dzie sikê np. dںwiganie naszywce zastêpuj¹cych t³o przyimek panami.
Poprawione Chlapniêcia
Widma owo wartoœو, jaka nieuchronnie pracuje filmiki spoœrَd teraںniejszych zwolnieٌ plus klip?w wideo. Wspَ³czeœnie wywo³ywany filmik bêdzie wsypywa³ wszystek ekran przyimek motywu na zatem, ewentualnie telefon egzystuje obejmowany prosto czyli poziomo.
Szalbierskie u؟ycie Live Photos
iPhone do wszelkiego foto dogrywa 3-sekundowe wideo, ktَre rozkrêca siê po przyciœniêciu ekranu podczas opukiwania fotki. Wspَ³czesnoœو bêdzie silna nazwaو ogarniêcie na dowoln¹ klatkê spoœrَd filmiku; np. spَjnik nominowaو wspَ³czynnik, jeœli kobiety na przenikniêciu posiadaj¹ kordialne oczy.
Niez³e bêdzie plus pracowanie animacji spoœrَd nierَwnymi skutkami (np. wynikiem wyobra؟enia), i؟by zapêtlenia aktywacji stanowi³y rَwniejsze.
"Niestety hamuj podczas drogi"
Dziêki u؟ywaniu wcielonych sensor?w telefon niestowarzyszony wyrَ؟ni, ؟e jego eksploatator mknie wehiku³em. Doradzi on kiedyœ przestawienie siê w zabieg "nie dra؟nij podczas podrَ؟y". Zawiadomienia nie bêd¹ dawane, oraz skoro ktokolwiek wyprَbuje siê skontaktowaو, telefon wywali notatka, i؟ u؟ytkownik odprowadza rzêch oraz oddzwoni nieszybko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *